A
Business unit - A1
Verkocht
Oppervlakte: 31.5 m2
Plafondhoogte Circa 4m
Business unit - Geestbox
Verkocht
Oppervlakte: 30 m2
A
Business unit - A2
Verkocht
Oppervlakte: 30.5 m2
Plafondhoogte Circa 4m
A
Business unit - A3
Verkocht
Oppervlakte: 32 m2
Plafondhoogte Circa 4m
A
Business unit - A4
Verkocht
Oppervlakte: 31.5 m2
Plafondhoogte Circa 4m
A
Business unit - A5
Verkocht
Oppervlakte: 81 m2
Plafondhoogte Circa 4m
A
Business unit - A6
Verkocht
Oppervlakte: 48 m2
Plafondhoogte Circa 4m
A
Business unit - A7
Verkocht
Oppervlakte: 47.5 m2
Plafondhoogte Circa 4m
A
Business unit - A8
Verkocht
Oppervlakte: 47.5 m2
Plafondhoogte Circa 4m
A
Business unit - A9
Verkocht
Oppervlakte: 47.5 m2
Plafondhoogte Circa 4m
A
Business unit - A10
Verkocht
Oppervlakte: 47.5 m2
Plafondhoogte Circa 4m
A
Business unit - A11
Verkocht
Oppervlakte: 47.5 m2
Plafondhoogte Circa 4m
A
Business unit - A12
Verkocht
Oppervlakte: 47.5 m2
Plafondhoogte Circa 4m
A
Business unit - A13
Verkocht
Oppervlakte: 48.5 m2
Plafondhoogte Circa 4m
A
Business unit - A14
Verkocht
Oppervlakte: 39 m2
Plafondhoogte Circa 4m
A
Business unit - A15
Verkocht
Oppervlakte: 53.5 m2
Plafondhoogte Circa 4m
A
Business unit - A16
Verkocht
Oppervlakte: 53.5 m2
Plafondhoogte Circa 4m
A
Business unit - A17
Verkocht
Oppervlakte: 53.5 m2
Plafondhoogte Circa 4m
A
Business unit - A18
Verkocht
Oppervlakte: 53.5 m2
Plafondhoogte Circa 4m
A
Business unit - A19
Verkocht
Oppervlakte: 47.5 m2
Plafondhoogte Circa 4m
A
Business unit - A20
Verkocht
Oppervlakte: 42 m2
Plafondhoogte Circa 4m
A
Business unit - A21
Verkocht
Oppervlakte: 31.5 m2
Plafondhoogte Circa 4m
A
Business unit - A22
Verkocht
Oppervlakte: 30.5 m2
Plafondhoogte Circa 4m
A
Business unit - A23
Verkocht
Oppervlakte: 32 m2
Plafondhoogte Circa 4m
A
Business unit - A24
Verkocht
Oppervlakte: 31.5 m2
Plafondhoogte Circa 4m
A
Business unit - A25
Verkocht
Oppervlakte: 81 m2
Plafondhoogte Circa 4m
A
Business unit - A26
Verkocht
Oppervlakte: 48 m2
Plafondhoogte Circa 4m
A
Business unit - A27
Verkocht
Oppervlakte: 47.5 m2
Plafondhoogte Circa 4m
A
Business unit - A28
Verkocht
Oppervlakte: 47.5 m2
Plafondhoogte Circa 4m
A
Business unit - A29
Verkocht
Oppervlakte: 47.5 m2
Plafondhoogte Circa 4m
A
Business unit - A30
Verkocht
Oppervlakte: 47.5 m2
Plafondhoogte Circa 4m
A
Business unit - A31
Verkocht
Oppervlakte: 47.5 m2
Plafondhoogte Circa 4m
A
Business unit - A32
Verkocht
Oppervlakte: 47.5 m2
Plafondhoogte Circa 4m
A
Business unit - A33
Verkocht
Oppervlakte: 48.5 m2
Plafondhoogte Circa 4m
A
Business unit - A34
Verkocht
Oppervlakte: 39 m2
Plafondhoogte Circa 4m
A
Business unit - A35
Verkocht
Oppervlakte: 53.5 m2
Plafondhoogte Circa 4m
A
Business unit - A36
Verkocht
Oppervlakte: 53.5 m2
Plafondhoogte Circa 4m
A
Business unit - A37
Verkocht
Oppervlakte: 53.5 m2
Plafondhoogte Circa 4m
A
Business unit - A38
Verkocht
Oppervlakte: 53.5 m2
Plafondhoogte Circa 4m
A
Business unit - A39
Verkocht
Oppervlakte: 49 m2
Plafondhoogte Circa 4m
B
Business unit - B1
Verkocht
Oppervlakte: 449.5 m2
B
Business unit - B2
Verkocht
Oppervlakte: 323.5 m2
B
Business unit - B3
Verkocht
Oppervlakte: 250.5 m2
B
Business unit - B4
Verkocht
Oppervlakte: 240 m2
B
Business unit - B5
Verkocht
Oppervlakte: 281 m2
C
Business unit - C1
Verkocht
Oppervlakte: 281 m2
C
Business unit - C2
Verkocht
Oppervlakte: 240 m2
C
Business unit - C3
Verkocht
Oppervlakte: 239.5 m2
C
Business unit - C4
Verkocht
Oppervlakte: 363.5 m2
D
Business unit - D1
Verkocht
Oppervlakte: 117 m2
D
Business unit - D2
Verkocht
Oppervlakte: 115 m2
D
Business unit - D3
Verkocht
Oppervlakte: 115.5 m2
D
Business unit - D4
Verkocht
Oppervlakte: 90.5 m2
D
Business unit - D5
Verkocht
Oppervlakte: 92.5 m2
E
Business unit - E1
Verkocht
Oppervlakte: 138.4 m2
E
Business unit - E2
Verkocht
Oppervlakte: 122 m2
E
Business unit - E3
Verkocht
Oppervlakte: 122 m2
E
Business unit - E4
Verkocht
Oppervlakte: 122 m2
E
Business unit - E5
Verkocht
Oppervlakte: 122 m2
E
Business unit - E6
Verkocht
Oppervlakte: 122 m2
E
Business unit - E7
Verkocht
Oppervlakte: 122 m2
E
Business unit - E8
Verkocht
Oppervlakte: 122 m2
E
Business unit - E9
Verkocht
Oppervlakte: 122 m2
E
Business unit - E10
Verkocht
Oppervlakte: 122 m2
E
Business unit - E11
Verkocht
Oppervlakte: 122 m2
E
Business unit - E12
Verkocht
Oppervlakte: 122 m2
E
Business unit - E13
Verkocht
Oppervlakte: 122 m2
E
Business unit - E14
Verkocht
Oppervlakte: 138.4 m2
F
Business unit - F1
Verkocht
Oppervlakte: 63 m2
Plafondhoogte Circa 5.3m
F
Business unit - F2
Verkocht
Oppervlakte: 61 m2
Plafondhoogte Circa 5.3m
F
Business unit - F3
Verkocht
Oppervlakte: 61 m2
Plafondhoogte Circa 5.3m
F
Business unit - F4
Verkocht
Oppervlakte: 61 m2
Plafondhoogte Circa 5.3m
F
Business unit - F5
Verkocht
Oppervlakte: 61 m2
Plafondhoogte Circa 5.3m
F
Business unit - F6
Verkocht
Oppervlakte: 61 m2
Plafondhoogte Circa 5.3m
F
Business unit - F7
Verkocht
Oppervlakte: 63 m2
Plafondhoogte Circa 5.3m
F
Business unit - F8
Verkocht
Oppervlakte: 63 m2
Plafondhoogte Circa 5.3m
F
Business unit - F9
Verkocht
Oppervlakte: 61 m2
Plafondhoogte Circa 5.3m
F
Business unit - F10
Verkocht
Oppervlakte: 61 m2
Plafondhoogte Circa 5.3m
F
Business unit - F11
Verkocht
Oppervlakte: 61 m2
Plafondhoogte Circa 5.3m
F
Business unit - F12
Verkocht
Oppervlakte: 61 m2
Plafondhoogte Circa 5.3m
F
Business unit - F13
Verkocht
Oppervlakte: 61 m2
Plafondhoogte Circa 5.3m
F
Business unit - F14
Verkocht
Oppervlakte: 63 m2
Plafondhoogte Circa 5.3m
G
Business unit - G1
Verkocht
Oppervlakte: 280 m2
G
Business unit - G2
Verkocht
Oppervlakte: 131 m2
Plafondhoogte Circa 5.3m
G
Business unit - G3
Verkocht
Oppervlakte: 131 m2
Plafondhoogte Circa 5.3m
G
Business unit - G4
Verkocht
Oppervlakte: 131 m2
Plafondhoogte Circa 5.3m
G
Business unit - G5
Verkocht
Oppervlakte: 71 m2
Plafondhoogte Circa 5.3m
G
Business unit - G6
Verkocht
Oppervlakte: 71 m2
Plafondhoogte Circa 5.3m
G
Business unit - G7
Verkocht
Oppervlakte: 71 m2
Plafondhoogte Circa 5.3m
G
Business unit - G8
Verkocht
Oppervlakte: 408 m2